NEXUS BLOG

BLOG PERIBADI

Contoh Laporan Latihan Industri

Isi kandungan

MAKLUMAT PELATIH

PENDAHULUAN

PENGHARGAAN

ISI KANDUNGAN

SENARAI RAJAH

SENARAI JADUAL

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

1.1         Objektif                                                                                                                              1

1.2       Latarbelakang Majlis Bandaraya Kualu Terengganu                                        3

1.3       Objektif Majlis Bandaraya Kuala Terengganu                                                       7

1.4       Visi dan Misi                                                                                                                       8

1.5       Perkhidmatan Majlis Kuala Terengganu                                                                  9

1.5.1    Taman Rekreasi                                                                                                                 9

1.5.2    Kawalan Pembangunan                                                                                                  9

1.5.3    Tempat letak kereta                                                                                                       10

1.5.4    Penyelenggaraan                                                                                                             10

1.5.5    Kejuruteraan                                                                                                                      10

1.5.6    Sukan                                                                                                                                      11

1.6       Aktiviti Organisasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu                                   12

1.6.1    Kewangan                                                                                                                             12

1.6.2    Strategi Pembangunan                                                                                                   12

1.6.3    Polisi Kebersihan                                                                                                             13

1.6.4    Polisi Pengindahan                                                                                                         13

1.7       Struktur Organisasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu                              14

BAB 2 : MENYELENGGARA PERISIAN KOMPUTER

2.1       Pengenalan                                                                                                                 16

2.1.1    Memformat hard disk menggunakan CD Windows Vista                         16

2.1.2    Memasang Microsoft Office 2003                                                                     25

BAB 3 : MENYELENGGARA KOMPONEN KOMPUTER

3.1       Pengenalan                                                                                                                 29

3.1.1    Pengujian set komputer                                                                                       29

3.1.2    Pemeriksaan paparan monitor                                                                         29

3.1.3    Power On Self Test (POST)                                                                                   30

3.1.4    Memperbetukan masalah ralat POST                                                              33

3.1.5    Memeriksa sambungan kabel                                                                             34

BAB 4 : PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN

4.1       Pengenalan                                                                                                                   35

4.1.1    Konfigurasi IP address pada komputer                                                           35

4.1.2    Membuat sambungan kabel rangkaian pada komputer                           38

BAB 5 : CABARAN DAN PENYELESAIAN

5.1       Cabaran                                                                                                                       40

5.2       Penyelesaian                                                                                                            41

BAB 6 : KESIMPULAN 42

LAMPIRAN


Advertisements

09/10/2009 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: